Verkeersrecht Advocaten Balie

Wij helpen u graag!

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden

  Rijverbod

  Het recht tot sturen of rijverbod kan worden vervallen. De rechter doet hier in beginsel uitspraak over. Mocht de rechter u een rijverbod opleggen dan betekend dit dat u geen enkel motorvoertuig mag besturen voor een bepaalde periode. Deze periode ligt tussen de 8 dagen en levenslang.

  Er zijn twee soorten rijverboden:

  1. Het rijverbod dat wordt uitgesproken door de rechter.
  2. Het rijverbod dat geldt voor mensen die lichamelijk incapabel worden bewezen om een motorvoertuig te besturen. Een persoon waarbij een rijverbod is opgelegd, omdat hij/zij incapabel wordt verklaard om een motorvoertuig te besturen, kan na een periode van twee jaar een verzoek indienen voor de opheffing van het rijverbod indien aan zijn ongeschiktheid een einde is gekomen.

   

  Het rijverbod wordt betekend door de wijkagent. Dit gebeurt enige tijd nadat de politierechter het vonnis heeft uitgesproken.

  Vanaf het moment dat dat de wijkagent het rijverbod aan u betekent, dient u binnen vier werkdagen uw rijbewijs in te leveren op de griffie van de pilotrechtbank die uw rijverbod heeft uitgesproken.

  Het rijverbod vangt aan op de vijfde werkdag nadat de wijkagent u op de hoogte heeft gesteld van het verbod. U mag vanaf dat moment onder geen enkele voorwaarde een motorvoertuig besturen.

  De wijkagent zal in beginsel – afhankelijk van het gerechtelijk arrondissement waar u veroordeeld werd – binnen twee tot vier maanden na de veroordeling tot betekening overgaan.

   

  Sanctie bij laattijdige neerlegging rijbewijs op griffie

  Vanaf 1 maart 2013 geldt dat, indien u verzuimt uw rijbewijs tijdig neer te leggen bij de griffie van de politierechter er een specifieke sanctie kan worden opgelegd.

  Ingeval uw niet tijdig uw rijbewijs neerlegt bij de griffie. kunt u veroordeeld worden tot een geldboete van 200,00 euro tot 2.000,00 euro en/of minstens een maand extra rijverbod.

  Ingeval u te laat uw rijbewijs inlevert, zal het rijverbod dat voor u geldt worden verlengt met de termijn die is verstreken tussen de vijfde dag nadat u is kennis bent gesteld van het rijverbod en de datum van de werkelijke neerlegging van uw rijbewijs op de griffie van het politiebureau.

   

  Sturen tijdens rijverbod

  Heeft u een rijverbod opgelegd gekregen en blijft u rijden, dan riskeert u een gevangenisstraf van 15 dagen tot een jaar en/of een geldboete van 3.000,00 euro tot 12.000,00 euro en extra rijverbod van minstens drie maanden tot vijf jaar of levenslang.

  Is er sprake van een herhaling binnen drie jaar te rekenen vanaf de dag dat u bent veroordeeld worden de hierboven genoemde straffen verdubbeld.

   

  Wat met mijn werk?

  Het rijverbod kan ernstige problemen opleveren in de tewerkstelling.

  Bent u bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur en u heeft een ernstige verkeersovertreding begaan die niet in twijfel kan worden gebracht, dan kan een langdurig rijverbod leiden tot het verlies van uw job.

  De urgentie voor bijstand van een gespecialiseerd in wegverkeer is dan ook gewenst.

  Er bestaan namelijk verschillende mogelijkheden die de gevolgen van een rijverbod op uw tewerkstelling kunnen beperken. Voorbeelden hiervan zijn het beperken van het rijverbod tot bepaalde categorieën van voertuigen en het weekendrijverbod.

   

  Beperking van het verval tot bepaalde categorieën

  De politierechtbank kan het rijverbod beperken tot categorieën. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het rijverbod beperken tot de categorie B (personenwagens). Dit zal echter alleen gebeuren wanneer u gegronde redenen naar voren brengt.

  Het voorgaande betreft een gunst die kan worden toegestaan, maar de rechtbank is niet verplicht om op uw verzoek in te gaan.

  Mocht uw verzoek worden toegewezen dan krijgt u na het neerleggen van uw rijbewijs een attest. Deze dient u samen met twee passfoto’s in te leveren bij de dienst rijbewijzen van uw gemeente. Vervolgens zult u een rijbewijs op proef ontvangen met de vermelding van de categorie waarop het rijverbod geen betrekking heeft.

  Weekendrijverbod

  Op verzoek kan de politierechtbank bepalen dat het rijverbod alleen geldt in het weekend en op wettelijke feestdagen. Het rijverbod geldt dan vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot zondag om 20.00 uur en vanaf 20 uur op de vooravond van een feestdag tot 20 uur op de feestdag zelf.

  Het is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om een weekendrijverbod te combineren met herstelexamens.

  Vermits de rechtbank in bepaalde gevallen verplicht is om proeven op te leggen, dan zal dit een grote impact in de praktijk hebben.

  Stel: u bent beginnende bestuurder en u heeft een zware snelheidsovertreding begaan. U reed harder van 50 km/u te snel. In dit geval is de rechtbank verplicht u proeven op te leggen. Het gevolg is dat u niet meer kunt verzoeken om een weekendrijverbod.

   

  Keuze periode rijverbod – Kan ik rijverbod laten ingaan in een gekozen periode?

  U kunt het openbaar ministerie verzoeken om uw rijverbod in te laten gaan in een door u gekozen periode. Dit kan echter afhankelijk zij van het gerechtelijk arrondissement waar u de overtreding hebt begaan.

  Het betreft een gunstmaatregel van het openbaar ministerie en kan daardoor niet aangevochten worden als het verzoek wordt geweigerd.

  Bij deze beoordeling zal rekening worden gehouden met uw strafverleden.

   

  Gelding rijverbod in het buitenland

  Het rijverbod dat u is opgelegd door de rechter in België is alleen van toepassing op het Belgisch grondgebied.

  Het verval van het recht tot sturen in België houdt in principe in dat u Geen rijverbod heeft buiten België. Dit is omgekeerd hetzelfde. Als in het buitenland een verval van het recht tot sturen is opgelegd dan geldt dit rijverbod niet in België.

  Pas op, volgens de Belgische wetgeving dient iedere bestuurder van een motorvoertuig houder te zijn van een geldig rijbewijs en deze dient hij/zij ook bij zich te hebben.
  Herstelonderzoeken

  De politierechtbank kan u in bepaalde gevallen wanneer u een rijverbod is opgelegd ook medische en/of psychologische proeven en/of theoretische en/of praktische proeven opleggen.

  Proeven en/of examens zijn soms verplicht. Een voorbeeld hiervan is indien een beginnend bestuurder een ernstig verkeersovertreding begaat.

  Dusdanige herstelonderzoeken zijn voorwaarde die de rechter u oplegt als er sprake is van een rijverbod.

   

  Medisch en/of psychologisch onderzoek

  Een medisch en psychologisch onderzoek is er om na te gaan of u lichamelijk en geestelijk capabel bent om een motorvoertuig te besturen.

  op gericht om na te gaan of u lichamelijk en geestelijk geschikt bent om een motorvoertuig te besturen.

  Het psychologisch herstelonderzoek duurt +/- 2 uur en bestaat uit drie delen:

  • een gesprek met de psycholoog;
  • het invullen van vragenlijsten;
  • het uitvoeren van computertesten.

  Het medisch onderzoek duurt +/- 20 minuten. Naar aanleiding van een gesprek en een medisch onderzoek gaat de arts na of u capabel bent een motorvoertuig te besturen.

  Na het onderzoek zal er een beslissing worden genomen.

   

  Praktisch en/of theoretisch rijexamen

  Deze proef houdt in dat u uw praktisch en/of theoretisch rijexamen opnieuw zal moeten afleggen.

  Waar en wanneer dien ik deze herstelonderzoeken af te leggen?

  Het parket zal u een lijst toe sturen van instellingen en examencentra waar u de proeven of de examens kunt afleggen.

  Meer informatie aangaande het medisch en psychologisch onderzoek vindt u terug op volgende websites: www.ipmt.be en www.psyconsult.be .

  Kostprijs

  U dient de kosten van het onderzoek of examen zelf te dragen. U kunt de rechtbank wel verzoeken om dit bedrag in mindering te brengen op de eventuele geldboete die is opgelegd.

  De kostprijs van het medisch onderzoek bedroeg in 2014 92,– euro en het psychologisch onderzoek kostte 311,– euro.

  Heeft u vragen?

  Raadpleeg direct onze intakebalie. De intakebalie zorgt ervoor dat de juiste verkeersrecht advocaat bij u in de buurt wordt gecontacteerd. Hiervoor bespreekt de juridische intakebalie graag de mogelijkheden met u. Lees over meer onze werkwijze.

  Kosten

  Uw contact met de Verkeersrecht Advocaten Balie is geheel kosteloos en vrijblijvend. De op deze website vermelde advocaten zijn gespecialiseerd in het Verkeersrecht en zijn onafhankelijk. Vaak kunnen de kosten van juridische bijstand door uw advocaat worden verhaald op uw rechtsbijstandverzekering. Uw advocaat kan u daarover informeren. Contact.

  Bespreek vrijblijvend uw situatie met de Verkeersrecht Advocaten Balie

  Mail uw vraag naar onze intakebalie. Wij nemen direct vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag verder behandelen.

   Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden

   Bent u verzekerd?
   De verzekeraar vergoedt de advocaatkosten

   Bel of WhatsApp direct met de Verkeersrecht Advocaten Balie

   03 808 38 59
   0468 / 59 20 89

   Openingstijden Verkeersrecht Advocaten Balie

   • Maandag – vrijdag 08.00 tot 20:00 uur
   • Zaterdag: 12.00 tot 16:00 uur
   • Zondag: 12.00 tot 16.00 uur
   Voorkom een rijverbod!